Gita Tv

 • Ashtavakra Gita Ep - 18 by Yug Purush Swami Parmanand Ji

  Ashtavakra Gita Ep - 18 by Yug Purush S...

 • Ashtavakra Gita Ep - 17 by Yug Purush Swami Parmanand Ji

  Ashtavakra Gita Ep - 17 by Yug Purush S...

 • Ashtavakra Gita Ep - 16 by Yug Purush Swami Parmanand Ji

  Ashtavakra Gita Ep - 16 by Yug Purush S...

 • Ashtavakra Gita Ep - 15 by Yug Purush Swami Parmanand Ji

  Ashtavakra Gita Ep - 15 by Yug Purush S...

 • Ashtavakra Gita Ep - 14 by Yug Purush Swami Parmanand Ji

  Ashtavakra Gita Ep - 14 by Yug Purush S...

 • Ashtavakra Gita Ep - 13 by Yug Purush Swami Parmanand Ji

  Ashtavakra Gita Ep - 13 by Yug Purush S...

 • Ashtavakra Gita Ep - 12 by Yug Purush Swami Parmanand Ji

  Ashtavakra Gita Ep - 12 by Yug Purush S...

 • Ashtavakra Gita Ep - 11 by Yug Purush Swami Parmanand Ji

  Ashtavakra Gita Ep - 11 by Yug Purush S...

 • Ashtavakra Gita Ep - 10 by Yug Purush Swami Parmanand Ji

  Ashtavakra Gita Ep - 10 by Yug Purush S...

 • Ashtavakra Gita Ep - 09 by Yug Rishi Swami Parmanand ji

  Ashtavakra Gita Ep - 09 by Yug Rishi Swa...

 • Ashtavakra Gita Ep - 08 by Yug Rishi Swami Parmanand ji

  Ashtavakra Gita Ep - 08 by Yug Rishi Swa...

 • Ashtavakra Gita Ep - 07 by Yug Rishi Swami Parmanand ji

  Ashtavakra Gita Ep - 07 by Yug Rishi Swa...

 • Ashtavakra Gita Ep - 06 by Yug Rishi Swami Parmanand ji

  Ashtavakra Gita Ep - 06 by Yug Rishi Swa...

 • Ashtavakra Gita Ep - 05 by Yug Rishi Swami Parmanand ji

  Ashtavakra Gita Ep - 05 by Yug Rishi Swa...

 • Ashtavakra Gita Ep - 04 by Yug Rishi Swami Parmanand ji

  Ashtavakra Gita Ep - 04 by Yug Rishi Swa...

 • Ashtavakra Gita Ep - 03 by Yug Rishi Swami Parmanand ji

  Ashtavakra Gita Ep - 03 by Yug Rishi Swa...

 • Ashtavakra Gita Ep - 02 by Yug Rishi Swami Parmanand ji

  Ashtavakra Gita Ep - 02 by Yug Rishi Swa...

 • Ashtavakra Gita Ep - 01 by Yug Rishi Swami Parmanand ji

  Ashtavakra Gita Ep - 01 by Yug Rishi Swa...